Skip to content

PRIVACYVERKLARING

1. Gegevensbescherming in een notendop
Inleiding

De navolgende informatie verschaft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Daarbij worden onder persoonsgegevens alle gegevens verstaan waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming op deze website vindt u verderop in deze privacyverklaring.

Taalversies
Deze privacyverklaring wordt op onze website zowel in de Duitse als de Nederlandse taal gepubliceerd. Mochten er verschillen tussen de beide taalversies optreden, dan is de Duitse versie bepalend.

Verwerking van persoonsgegevens op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de websitebeheerder. Zie het colofon van deze website voor zijn contactgegevens.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds verzamelen wij uw persoonsgegevens die u zelf aan ons doorgeeft. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt.

Andere gegevens worden door onze ICT-systemen automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt. Daarbij gaat het voornamelijk om technische gegevens, waaronder de gebruikte browser, uw besturingssysteem en datum en tijdstip waarop u de website hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van deze gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert. Andere dienen ertoe om het gebruikersgedrag van de website te analyseren.

Wat zijn uw rechten rond de gegevensverwerking?

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen over herkomst en ontvanger van uw persoonsgegevens en voor welk doeleinde ze worden verwerkt. U hebt bovendien het recht een rectificatie of de verwijdering van deze gegevens te verlangen. Daartoe en voor al uw overige vragen rond het thema privacy kunt u op ieder moment met ons contact opnemen. Zie het colofon van deze website voor onze contactgegevens. Voorts hebt u het recht een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Meer informatie daarover vindt u verderop in deze privacyverklaring onder “Recht op beperking van de gegevensverwerking”.

Analyse-tools en tools van derden

Bij uw bezoek aan deze website kan uw gebruik ervan statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analysesoftware. Deze analyse van uw surfgedrag vindt in de regel geanonimiseerd plaats. U kunt daarmee niet persoonlijk geïdentificeerd worden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw mogelijkheden van bezwaar vindt u verderop in deze privacyverklaring.

2. Hosting
Externe Hosting

Deze website is bij een externe dienstverlener (hosting provider) ondergebracht. Persoonsgegevens die op of via deze website verzameld worden, worden aldus op de servers van deze hosting provider opgeslagen. Het gaat daarbij vooral om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatiegegevens, gegevens uit overeenkomsten, contactgegevens, namen, toegangsgegevens en andere data die bij het gebruik van deze website gegenereerd worden.

De dienstverlening door de hosting provider dient ter uitvoering van de overeenkomst met onze potentiele en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en waarborgt een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele dienstverlener (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze hosting provider verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de naleving van zijn verplichtingen als dienstverlener en is te allen tijde gehouden onze instructies met betrekking op de verwerking persoonsgegevens op te volgen.

Overeenkomst voor de gegevensverwerking

Om een gegevensverwerking conform de wettelijke bepalingen ter gegevensbescherming te kunnen garanderen, hebben wij met onze hosting provider een verwerkersovereenkomst afgesloten.

3. Algemene en verplichte informatie
Privacy

Voor ons als beheerder van deze website is de bescherming van uw privacy een serieuze aangelegenheid. Uw persoonsgegevens worden daarom steeds vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen ter gegevensbescherming behandeld.

Wanneer u deze website bezoekt worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Daarmee bedoeld zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doeleinde dit gebeurt.

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht via het internet (zoals de communicatie per e-mail) niet geheel zonder veiligheidsrisico plaatsvindt. Een 100% sluitende beveiliging tegen toegang tot gegevens door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijke rechtspersoon is:
Region Aachen Zweckverband,
Rotter Bruch 6,
52068 Aachen
Telefoon: +49 241 927 8721-14
E-mail: kulturbuero@regionaachen.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of in samenwerking met anderen beslist voor welk doeleinde persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen) worden verwerkt en met welke middelen.

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming (FG)

Voor onze organisatie hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld:
MB Konzept GmbH
Jost Spicher Hofstraße 13
52499 Baesweiler
Telefoon: +49 2401 3992181
E-mail: spicher@mbkonzept.de

Intrekking toestemming gegevensverwerking

Vele vormen van gegevensverwerking zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming toegestaan. Hebt u uw toestemming verleend, kunt u die te allen tijde weer intrekken. Een vormeloze mededeling per e-mail aan ons is daartoe voldoende. Dit laat de rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden gegevensverwerking onverlet.

Bezwaar tegen de gegevensverwerking in bijzondere gevallen en voor direct marketing (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt, hebt u te allen tijde het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken om redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit geldt ook voor profilering op basis van diezelfde bepalingen. De juridische grondslag waarop deze gegevensverwerking plaatsvindt, vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u daartegen bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor hun verwerking aan kunnen tonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingactiviteiten, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet langer voor direct marketing-doeleinden verwerkt (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval van een overtreding van de AVG komt u als betrokken persoon het recht toe een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw officiële woon- en verblijfplaats, de plaats van uw dienstbetrekking of de plaats waar de vermeende overtreding werd begaan. Dit recht op bezwaar laat onverlet de mogelijkheid andere rechtsmiddelen aan te wenden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de uw persoonsgegevens, die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of aan derden toe te laten toekomen. De directe overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vindt slechts dan plaats wanneer dat technisch mogelijk is.

SSL- en TLS-encryptie

De overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bij bestellingen en verzoeken die u ons als websitebeheerder toestuurt, wordt om veiligheidsredenen met een SSL-, resp. TLS-encryptie versleuteld. Of een verbinding aldus beveiligd is, herkent u daaraan dat het “http://” in de adresbalk van uw browser in “https://” veranderd is en er een hangslot-icon voor het webadres staat.

Is deze encryptie geactiveerd, is het voor derden onmogelijk de gegevens die u ons doet toekomen mee te lezen.

Beveiliging betalingsverkeer op deze website

Is met de totstandkoming van een overeenkomst een betaling verbonden, bent u verplicht uw betaalgegevens (bv. uw bankrekeningnummer bij incassomachtigingen) aan ons door te geven. Deze gegevens zijn voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk.

Het betaalverkeer met de gangbare betaalmiddelen (VISA, Mastercard, incassomachtiging) vindt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding plaats. U herkent deze encryptie aan het hangslot-icon in de adresbalk van uw browser en de omschakeling van het protocol van “http.//” naar “https://”.

Betaalgegevens die via een zodanig versleutelde verbinding worden overgedragen, kunnen door derden niet worden meegelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst, hun ontvanger en het doeleinde waarvoor de gegevensverwerking plaatsvindt, alsmede het recht om deze gegevens te laten wissen of rectificeren. Hiertoe en voor alle andere vragen rond uw privacy kunt u zich naar behoeven tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiertoe kunt u zich te allen tijde tot ons wenden. Zie het colofon van deze website voor onze contactgegevens. Uw recht op beperking van de verwerking bestaat in de navolgende gevallen.

Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen gegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van deze controle hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/was, kunt u in plaats van hun verwijdering ook een beperking van de gegevensverwerking verlangen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer voor hun eigenlijke doeleinde nodig hebben, u ze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebt, kunt u in plaats van hun verwijdering een beperking van de verwerking van deze persoonsgegevens verlangen.

Wanneer u bezwaar ingediend hebt conform 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen daarbij overwegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze – met uitzondering van de opslag ervan – slechts met uw toestemming worden verwerkt, dan wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Misbruik contactgegevens voor SPAM en verkoopmailings

Wij maken op voorhand nadrukkelijk bezwaar tegen het misbruik van contactgegevens die in het kader van onze colofonplicht op deze website zijn gepubliceerd, teneinde ons informatiemateriaal toe te zenden waarom wij niet uitdrukkelijk hebben verzocht. Ontvangen wij ongevraagd reclamezendingen of SPAM-mails, dan behouden wij ons het recht voor hiertegen juridische maatregelen te treffen.

4. Gegevensverzameling op deze website
Cookies

Deze website maakt ten dele gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gedownload en in uw browser worden opgeslagen. Ze richten géén schade aan en bevatten ook géén virussen. Ze dienen er uitsluitend toe om deze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste op onze website gebruikte cookies zijn zogenaamde session cookies. Ze worden automatisch verwijderd zodra u onze website weer verlaat. Andere cookies blijven op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Met behulp van dit soort cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden opgeslagen. Verder kunt u instellen dat alleen cookies voor bepaalde websites worden toegelaten, cookies geheel of alleen in bepaalde gevallen worden geblokkeerd en dat cookies bij het sluiten van het browservenster automatisch worden gewist. Wanneer u cookies blokkeert, kan het gebeuren dat deze website niet meer helemaal zo functioneert als bedoeld.

Cookies die voor de afwikkeling van elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functionaliteiten (bv. winkelwagen) onontbeerlijk zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG op rechtmatige wijze ingezet. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruik en het opslaan van cookies voor een technisch correcte en optimale weergave van zijn dienstenaanbod. Voor zover u om toestemming gevraagd werd (bv. de toestemming tot het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Voor zover nog andere cookies (bv. voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring afzonderlijk vermeld.

Server Logs

De hosting provider van deze website verzamelt en verwerkt automatisch gegevens in zogenaamde server logs. Het gaat daarbij om de navolgende gegevens, die uw browser automatisch verstrekt:

uw browser en browser-versie,
  • uw besturingssysteem,
  • de referrer-URL (bronverwijzing),
  • de host name van de bezoekende computer,
  • datum en tijdstip van uw bezoek,
  • uw IP-adres.

Deze gegevens worden niet met gegevens uit andere bronnen samengevoegd.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch correct en optimaal functioneren van zijn website. Hiertoe dienen ook server logs te worden vastgelegd.

Contactformulier

Wanneer u ons een bericht via het contactformulier op deze website toestuurt, worden de gegevens die u ons via dit formulier verstrekt, waaronder uw contactgegevens, voor de beantwoording en/of afhandeling met eventuele vervolgcorrespondentie bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven

Voor zover de verwerking van deze gegevens met de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst te maken heeft, vindt die plaats op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG. In alle overige gevallen dient de verwerking ofwel een effectieve afhandeling van uw contactopname en is daarmee een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG, ofwel hebt u bij navraag de verwerking ervan toegestemd (art. 6 lid 1 sub a AVG).

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, worden bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze weer te wissen, u een eerdere toestemming voor deze gegevensverwerking intrekt of het specifieke doeleinde voor de gegevensverwerking komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat uw contactopname volledig werd afgehandeld. Dit voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen en de bewaarplicht in het bijzonder.

Contact per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw berichten en alle daarbij verstrekte persoonsgegevens bij ons opgeslagen en verwerkt om daarmee uw contactopname te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

In het geval uw verzoek aan ons noodzakelijkerwijs met de uitvoering en/of totstandkoming van een overeenkomst te maken heeft, vindt de verwerking van deze gegevens plaats conform art. 6 lid 1 sub b AVG. In alle overige gevallen geschiedt de verwerking met uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of vanwege een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG), in dat geval in een effectieve afhandeling van uw verzoek aan ons.

De gegevens die u bij uw contactopname hebt verstrekt, worden bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze weer te wissen, zodra u uw toestemming voor deze gegevensverwerking intrekt of het specifieke doeleinde waarvoor ze worden verwerkt komt te vervallen (bv. nadat een verzoek van uw kant volledig werd afgehandeld). Dit voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen en de bewaarplicht in het bijzonder.

Commentaarfunctie op deze website

Maakt u gebruik van de commentaarfunctie op deze website, dan worden behalve uw commentaar zelf ook het tijdstip waarop u het commentaar hebt geplaatst en uw e-mailadres opgeslagen, alsmede de door u gekozen gebruikersnaam in het geval u niet anoniem commenteert.

Opslaan van het IP-adres

De commentaarfunctie op deze website slaat het IP-adres op van gebruikers die commentaren schrijven. Dit is noodzakelijk, omdat commentaren op deze website niet eerst voor plaatsing door ons moeten worden geautoriseerd. Zo kunnen wij achteraf in het geval van onrechtmatig gedrag, zoals haatcommentaren, beledigingen en propaganda, rechtsmaatregelen tegen de afzender(s) van deze commentaren treffen.

Abonneren van commentaren

Middels een aanmeldingsprocedure kunt u zich als gebruiker van onze website op commentaren abonneren. U ontvangt daartoe een bevestigingsmail, aan de hand waarvan wij controleren of u de bezitter van het opgegeven e-mailadres bent. Via een link in de infomails kunt u dit abonnent te allen tijde opzeggen. De gegevens die u in het kader van dit abonnement hebt verstrekt, worden voor dit specifieke doeleinde verwijderd. Dit uitsluitend voor zover deze gegevens niet tevens voor een ander doeleinde worden gebruikt (bv. nieuwsbriefabonnement).

Bewaartermijn commentaren

De commentaren en de daarmee samenhangende gegevens (bv. IP-adres) blijven op onze website opgeslagen totdat de publicatie die werd becommentarieerd volledig wordt verwijderd of tot het moment waarop ze om juridische redenen moeten worden verwijderd (bv. haatcommentaren).

Rechtmatigheid

Het opslaan van commentaren geschiedt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. U kunt ons daartoe een vormloze mededeling per e-mail toesturen. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden onverlet.

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer dit voor de inhoudelijke definitie of wijziging van de rechtsbetrekking noodzakelijk is (bestandsgegevens). Deze gegevensverwerking geschiedt conform art. 6 lid 1 sub b AVG, dat het verwerken van persoonsgegevens voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst toestaat. Persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze website worden verzameld en verwerkt (gebruikersgegevens) worden door ons uitsluitend gebruikt om u in staat te stellen van onze dienst gebruik te maken of af te rekenen.

De opgeslagen klantgegevens worden na uitvoering van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaarplicht.

Gegevensoverdracht t.b.v. koopovereenkomsten met online-shops, handelaren en bij warenleveringen.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen dan ter verwerking door aan derden wanneer dit in het kader van de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering van waren door een daarvoor ingeschakelde onderneming of aan een geldinstituut dat bij de financiële afwikkeling betrokken is. Voor het overige worden er geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Zo worden er zonder uw uitdrukkelijke toestemming géén persoonsgegevens voor marketingdoeleinden aan derden doorgegeven.

De rechtmatigheid van deze gegevensverwerking vindt zijn grondslag in art. 6 lid 1 sub b AVG, waarin het verwerken van persoonsgegevens voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Sociale media
Social-media-plug-ins met Shariff

Op deze website maken wij gebruik van plug-ins voor sociale media (bv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Deze plug-ins kunt u in de regel herkennen aan de logo’s van het desbetreffende sociale medium. Om uw privacy op deze website te beschermen, gebruiken wij deze plug-ins uitsluitend via het zogenaamde Shariff-plug-in. Daarmee wordt voorkomen dat deze plug-ins automatisch gegevens aan de betreffende sociale media doorgeven zodra u op onze website komt.

Pas wanneer u een van deze plug-ins door een klik op de desbetreffende button activeert, komt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale medium tot stand (toestemming). Wanneer u aldus een plug-in activeert, ontvangt de desbetreffende dienst de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Bent u tegelijkertijd in uw account bij het betreffende sociale medium (bv. Facebook) ingelogd, kan uw bezoek met dit gebruikersaccount in verbinding worden gebracht.

Het activeren van een van deze plug-ins staat gelijk met het verlenen van toestemming in de zin van art. 6 lid 1 sub a AVG. Zonder terugwerkende kracht kunt u deze toestemming echter te allen tijde weer intrekken.

Analyse-tools en marketing
WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van het WordPress-tool “WordPress Stats”, dat gebruikersgedrag statistisch analyseert. Dit tool wordt beschikbaar gesteld door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies, die uw browser opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De informatie die deze cookies rond uw websitegebruik genereren, wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt daarbij na de verwerking en voor het opslaan van de gegevens geanonimiseerd.

De cookies van WordPress Stats blijven op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen totdat u ze daarvan zelf weer verwijdert.

Het gebruik van WordPress Stats en het opslaan van de betreffende cookies is toegestaan op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij een geanonimiseerde analyse van het websitegebruik door te voeren, teneinde zijn online-aanbod en zijn marketingactiviteiten te optimaliseren. In het geval voor deze gegevensverwerking expliciet om toestemming werd gevraagd (toestemming voor het gebruik van cookies) vindt de gegevensverwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lid a AVG en kan deze te allen tijde weer worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden opgeslagen. Verder kunt u instellen dat alleen cookies voor bepaalde websites worden toegelaten, cookies in het algemeen of alleen in bepaalde gevallen worden geblokkeerd en dat cookies bij het sluiten van het browservenster meteen worden gewist. Het blokkeren van cookies kan ertoe leiden dat deze website niet meer helemaal zo functioneert als bedoeld.

Zonder terugwerkende kracht kunt u uw toestemming voor deze vorm van gegevensverwerking intrekken door het opslaan van een zogenaamd opt-out-cookie in uw browser via deze link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Wij maken u erop attent dat u na het verwijderen van cookies op uw computer dit opt-out-cookie opnieuw in uw browser moet opslaan.

7. Nieuwsbrief
Gegevensverwerking voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich op onze nieuwbrief abonneert, hebben wij daarvoor niet alleen uw e-mailadres nodig, maar ook informatie die het ons mogelijk maakt te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord bent. Verdere gegevens worden door ons niet, resp. alleen op vrijwillige basis verwerkt. We gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief en geven die nooit aan derden door.

De verwerking van de gegevens die u ons via het aanmeldformulier van de nieuwsbrief vrijwillig verstrekt, vindt uitsluitend met uw toestemming plaats (art. 6 lid 1 sub a AVG). De door u verleende toestemming voor het verwerken en opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken. Bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. Het intrekken van uw toestemming is niet van toepassing op de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden.

De voor de verspreiding van de nieuwbrief aan ons verstrekte gegevens blijven tot wederopzegging van de nieuwsbrief bij ons, resp. bij de daarvoor extern ingeschakelde dienstverlener opgeslagen. Na afbestelling van de nieuwsbrief worden ze uit de verzendlijst verwijderd. Dit heeft geen invloed op de gegevens die eventueel voor andere doeleinden bij ons verwerkt worden en opgeslagen zijn.

Nadat u zich van de verzendlijst van de nieuwsbrief hebt laten schrappen, wordt uw e-mailadres bij ons, resp. bij de externe dienstverlener op een blacklist geplaatst om verdere toezending van nieuwsbrieven te verhinderen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit is zowel in uw als in ons belang voor de handhaving van de wettelijke voorschriften rond de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag in de blacklist is niet tijdelijk begrenst. U hebt echter steeds het recht deze gegevens te laten wissen, voor zover uw belang ons gerechtvaardigd belang overstijgt.

8. Plug-ins en tools
Google Web Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes van zogenaamde web fonts gebruik. Deze worden door Google aangeboden. Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypes in zijn cache om ze op de website correct weer te kunnen geven.

Uw browser moet hiervoor een verbinding met de servers van Google opbouwen. Daarbij komt Google te weten dat u via uw IP-adres onze website hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts om onze website systeemonafhankelijk met een uniforme, aantrekkelijke vormgeving te kunnen publiceren is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Wanneer uw browser geen ondersteuning voor Google Web Fonts biedt, wordt onze website met een op uw computer geïnstalleerd standaard-lettertype weergegeven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/ faq en in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Adobe Fonts

Voor een uniforme weergave van bepaalde lettertypes maakt deze website gebruik van web fonts van Adobe. Deze worden ter beschikking gesteld door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, downloadt uw browser de benodigde lettertypes direct bij Adobe, zodat ze correct op uw beeldscherm worden weergegeven. Uw browser bouwt daartoe een verbinding met de servers van Adobe in de VS op. Op die manier komt Adobe te weten dat u via uw IP-adres onze website hebt bezocht. Volgens Adobe worden er bij het gebruik van deze lettertypes géén cookies op uw computer opgeslagen.

Adobe is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy-Shield. Dit Privacy-Shield is een verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie dat de naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming moet garanderen. Meer informatie vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Fonts is noodzakelijk voor een uniforme weergave van lettertypes op deze website. Het gaat daarbij om een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De privacyverklaring van Adobe vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt via een API gebruik van de digitale online-atlas Google Maps. Deze wordt ter beschikking gesteld door Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u de eerste keer op onze website komt, is Google Maps gedeactiveerd om de gegevensbescherming op deze website te garanderen. Er wordt pas een directe verbinding met de servers van Google opgebouwd wanneer u zelf vrijwillig Google Maps activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG). Op deze wijze voorkomen we dat uw gegevens al meteen bij het oproepen van onze website aan Google worden doorgegeven.

Na uw activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt in de regel aan de servers van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als beheerder van deze website hebben wij geen invloed op deze vorm van gegevensverwerking, die het gevolg is van uw vrijwillige activering.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

9. Online ticketverkoop Reservix GmbH

De online ticketverkoop vindt plaats via onze partner:
Reservix GmbH Humboldtstraße 2
79098 Freiburg im Breisgau Duitsland
Ingeschreven in Freiburg im Breisgau | AG Freiburg HRB 700054
EU BTW-nr. DE 814269842

Wanneer u voor een van onze evenementen een ticket koopt, worden uw persoonsgegevens door Reservix verwerkt en opgeslagen en voor de verdere verwerking van uw aankoop aan ons doorgegeven.

Gedetailleerde informatie over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Reservix op https://cdn.reservix.com/Datenschutzerklaerung_Reservix.pdf